دکمه ها

دکمه های ساده

سایز بزرگ [vc_empty_space height=”1px”]سایز متوسط [vc_empty_space height=”1px”]سایز کوچک
سایز بزرگ[vc_empty_space height=”1px”]سایز متوسط [vc_empty_space height=”1px”]سایز کوچک
سایز بزرگ[vc_empty_space height=”1px”]سایز متوسط [vc_empty_space height=”1px”]سایز کوچک
سایز بزرگ [vc_empty_space height=”1px”]سایز متوسط[vc_empty_space height=”1px”]سایز کوچک

دکمه های ساده با آیکون

سایز بزرگ[vc_empty_space height=”1px”]سایز متوسط [vc_empty_space height=”1px”]سایز کوچک
سایز بزرگ[vc_empty_space height=”1px”]سایز متوسط [vc_empty_space height=”1px”]سایز کوچک
سایز بزرگ[vc_empty_space height=”1px”]سایز متوسط [vc_empty_space height=”1px”]سایز کوچک
سایز بزرگ[vc_empty_space height=”1px”]سایز متوسط[vc_empty_space height=”1px”]سایز کوچک

دکمه متحرک (1)

سایز بزرگ [vc_empty_space height=”1px”] سایز متوسط [vc_empty_space height=”1px”] سایز کوچک
سایز بزرگ [vc_empty_space height=”1px”] سایز متوسط [vc_empty_space height=”1px”] سایز کوچک
سایز بزرگ [vc_empty_space height=”1px”] سایز متوسط [vc_empty_space height=”1px”] سایز کوچک
سایز بزرگ [vc_empty_space height=”1px”] سایز متوسط [vc_empty_space height=”1px”] سایز کوچک

دکمه ها متحرک ( 2 )

سایز بزرگ [vc_empty_space height=”1px”] سایز متوسط [vc_empty_space height=”1px”] سایز کوچک
سایز بزرگ [vc_empty_space height=”1px”] سایز متوسط [vc_empty_space height=”1px”] سایز کوچک
سایز بزرگ [vc_empty_space height=”1px”] سایز متوسط [vc_empty_space height=”1px”] سایز کوچک
سایز بزرگ [vc_empty_space height=”1px”] سایز متوسط [vc_empty_space height=”1px”] سایز کوچک

دکمه های متحرک  ( 3 )

سایز بزرگ [vc_empty_space height=”1px”] سایز متوسط [vc_empty_space height=”1px”] سایز کوچک
سایز بزرگ [vc_empty_space height=”1px”] سایز متوسط [vc_empty_space height=”1px”] سایز کوچک
سایز بزرگ [vc_empty_space height=”1px”] سایز متوسط [vc_empty_space height=”1px”] سایز کوچک
سایز بزرگ [vc_empty_space height=”1px”] سایز متوسط [vc_empty_space height=”1px”] سایز کوچک